TỔNG QUAN
VỀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC LÁ PHONG XANH

TẦM NHÌN

Xây dựng Hệ thống giáo dục MLA – Maple Leaf trở thành hệ thống trường sinh thái, hiện đại, theo định hướng phát triển bền vững theo chuẩn Quốc tế.

 

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của MLA – Maple Leaf Academy là thiết lập một môi trường học tập trải nghiệm phong phú và ý nghĩa cho học sinh Việt Nam, để mỗi ngày đến trường là một ngày hạnh phúc trong hành trình phát triển bản thân để trở thành công dân toàn cầu.